Zápis ze schůze výboru CSEM
konané dne 29. 11. 2000 v Brně

Přítomni:
výbor CSEM: Čiampor, Frank, Furch, Kolařík, Müllerová, Schauer, Štokrová
čestní čl. CSEM: Delong

Omluveni: Benada, Gemperlová, Hozák

Nepřítomni: Nebesářová, Novotný

 1. Výbor se zabýval především zprávou o 12. Evropském kongresu o elektronové mikroskopii (dále jen EUREM 2000), který se konal 9.- 14. července 2000 v Brně.
   
  1. Dr. Frank předložil časopisecké a novinové články o EUREM 2000. Celkem se podařilo zachytit 6 příspěvků v odborných časopisech a 7 příspěvků v denním tisku. Propagace v televizi neodpovídala významu a prestiži EUREM 2000. V hlavních zpravodajských pořadech nebyly zveřejněny žádné příspěvky. Jeden šot byl odvysílán v regionálním vysílání televize Prima a jeden šot v regionálním vysílání České televize. Český rozhlas 1, Radiožurnál odvysílal jeden příspěvek v pořadu Velké malé zprávy a jeden příspěvek v pořadu Heuréka. Český rozhlas 2 uvedl v pořadu Meteor rozhovor s prof. Zahradníkem na téma elektronové mikroskopie a Kongresu. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze Mediální odezva na EUREM 2000.
    
  2. Dr. Frank přednesl kongresové statistiky. EUREM 2000 se zúčastnilo celkem 1248 osob ze 44 zemí, přičemž bylo prezentováno celkem 785 vědeckých příspěvků. Navíc proběhly 3 satelitní konference a asi 20 kursů (Open Labs), obojí s desítkami dalších vědeckých prezentací. Na výstavě bylo zastoupeno celkem 47 firem ve 43 stáncích na ploše 780 m2. Některé podrobnosti jsou uvedeny v příloze "Statistika EUREM 2000". Podrobněji byly analyzovány statistiky:
  3. Dr. Frank informoval o prodeji a distribuci kongresových sborníků. K prodeji se nabízejí jednak svazky 1 až 3 a CD-ROM (přebytky kongresového nákladu), ale také svazek 4 (dodatek), který obsahuje dodatečné vědecké příspěvky (postery a texty zvaných přednášek dodané po uzávěrce řádných termínů) a příspěvky vítězů Ceny Ernsta Rusky. Tento dodatek obsahuje i seznam vědeckých účastníků s adresami. Svazek 4 je právě v tisku a bude distribuován asi od 10.12.00. Členové výboru CSEM byli vyzváni k dodání adres všech pracovišť kam je vhodné sborníky poslat.
    
  4. Dr. Frank podal informaci, že byly dokončeny a vytištěny nástěnné kalendáře EUREM 2000 pro rok 2001 v nákladu 450 ks. Kalendáře budou rozesílány darem těmto lidem:
  5. Dr. Frank podal zprávu o vyúčtování EUREM 2000.
 2. Dr. Frank požádal o návrhy na projekty pro rok 2001, které budou dotovány ze státních prostředků. Upozornil, že podle nového zákona nelze dotovat konferenční činnost. Z rozsáhlé diskuse vyplynuly tyto návrhy:
  1. Příprava a vydávání Bulletinu CSEM.
  2. Příspěvek pro EMS (5 € za každého člena, t.j. přibližně 25 tis. Kč)
  3. Přednáškový cyklus.
  4. Provoz kanceláře CSEM (administrativní síla, organizační činnost, atd.)
  5. Refundace při zasedání výboru CSEM
  6. Vybudování a údržba informační databáze oboru EM:
 3. Doc. Čiampor navrhl pracovní výjezdní akci pro všechny zájemce z řad CSEM. Bude učiněn pokus zorganizovat výjezd na pracoviště elektronové mikroskopie Univerzity Graz. Uvažuje se o použití autobusu na trase Brno - Bratislava - Graz. Asi 50 % finančních nákladů by bylo kryto CSEM, zbytek účastníky. V úvahu připadá varianta bez noclehu, ale i varianta s noclehem buď v Bratislavě nebo v Grazu.
   
 4. Výbor se zabýval spoluorganizací a účastí na "5th Multinational Congress On Electron Microscopy" (MCEM 5), který se uskuteční 20. - 25. září 2001, v Lecce, Itálie. V poradním mezinárodním výboru MCEM 5 jsou za CSEM Dr. Frank a Dr. Čiampor. Členové výboru CSEM dostali za úkol distribuovat 1. cirkuláře a plakáty MCEM 5 v okruhu svého působení. Vše potřebné je možné nalézt rovněž na internetu: http://www.mcem5.unile.it/, kde se mohou zájemci o účast předregistrovat. Určitým problémem účasti českých a slovenských zájemců je poměrně velká vzdálenost místa konání, takže se uvažuje o nějaké formě organizování letecké dopravy. V úvahu připadá především sponsorovaný či charterový let některé cestovní kanceláře (například Fišer).
   
 5. Bylo projednáváno organizování příštího Valného shromáždění CSEM (poslední bylo organizováno společně s Laboratoří elektronové mikroskopie Parazitologického ústavu AVČR v Českých Budějovicích ve dnech 9. - 10. července 1998). Bylo dohodnuto, že bude znovu vznesen dotaz na doc. Beleje, který již dříve přislíbil organizovat podobné setkání na lékařské fakultě Univerzity Komenského v Martině. Nabízí se i možnost napojit organizování Valného shromáždění CSEM na pořádání slovenské morfologické konference.
   
 6. Bylo odsouhlaseno, že zápisy z jednání výboru CSEM budou zveřejňovány na WWW CSEM (http://www.csem.isibrno.cz/meetings.html). Dále bylo dohodnuto, že na WWW stránkách vznikne nová položka 'EVENTS', kde se budou zveřejňovat všechny akce napojené na CSEM (vědecké konference a semináře a podobně).
   
 7. Bylo dohodnuto, že v roce 2001 bude provedena přeregistrace všech členů CSEM za účelem získání aktualizovaných osobních údajů členů.
   

Přílohy:
Prezenční listina
Mediální odezva na EUREM 2000 - Seznam příspěvků
Statistika EUREM 2000 - Podrobný přehled

V Brně 30. 11. 2000

Luděk Frank
předseda CSEM

Petr Schauer
sekretář CSEM
This page was prepared by
Petr Schauer,
ISI ASCR, Brno, Czech Republic
updated on January 16, 2001
(transfer to the CSMS home page)